Tekst ujednolicony na podstawie: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2006 r. nr 697 poz.4142; zmiany: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 1779.

STATUT
Związku Międzygminnego „GOSPODARKA KOMUNALNA”


Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1.

Międzygminny Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm,), Decyzji Wojewody Katowickiego Nr Pw-V/5/17/63 z dnia 27 marca 1993 r. o przekazaniu Związ­kowi mienia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka­nalizacji w Chrzanowie, Uchwał Rad Miejskich Chrzanowa (Nr X1(1/97191 z dnia 17 maja 1991 r.), Libiąża (Nr XV/85191 z dnia 25 kwietnia 1991 r.), Trzebini (Nr XV/110/91 z dnia 21 czerwca 1991 r.) o utworzeniu Związku, Uchwał Rad Miej­skich Chrzanowa (Nr XXVI1112/96 z dnia 28 czerwca 1996 r.), Libiąża (Nr XXII/148196 z dnia 28 czerwca 1996 r.),Trzebini (Nr XXXVIIII1l/279/98 z dnia 28 czerwca 1996 r.).

§2

Nazwa Związku brzmi: Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Można używać skrótu „ZMGK”.

§3

Uczestnikami Związku są Gminy Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

§4

Siedzibą Związku jest miasto Chrzanów.

§5

Związek tworzy się na czas nieokreślony.

§6

Związek posiada osobowość prawną.

§7

Związek wykonuje swoje zadania publiczne w imieniu wła­snym i na własny rachunek.

Rozdział II
Zadania Związku.

§8

1. Związek wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku, związane z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i usuwaniem ścieków oraz utrzymaniem czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach gmin - członków Związku.

2. Zadania Związku obejmują w szczególności sprawy:

1) zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a w szczególności:

a) zapewnienia ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości na obszarze miast i gmin objętych działaniem Związku;

b) odbioru i oczyszczania ścieków na terenie działania Związku;

c) właściwej eksploatacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, ich rozwoju i modernizacji;

d) taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;

e) budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych.

2) gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności:

a) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach uczestników Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

b) nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

c )ustanawiania selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

d) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym wskazaniu miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

e) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

f) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

g) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

h) utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

i) prowadzenia ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

j) sprawozdawczości w zakresie przekazanych zadań.

3) reprezentowania gmin członkowskich w sprawach związanych z zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków i gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

4) promocji Związku;

5) edukacji ekologicznej oraz przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział III. Organy Związku.

§ 9

Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem"

2. Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem".

§ 10

1. Zgromadzenie składa się z 9 osób - przedstawicieli Gmin członków Związku:

1) zgromadzenie tworzą burmistrzowie Gmin będących członkami Związku oraz po dwóch dodatkowych przedstawicieli z każdej Gminy - członka Związku, wyznaczonych do reprezentowania Gminy przez jej radę.

2) na wniosek burmistrza rada Gminy może wyrazić zgodę na reprezentację Gminy w zgromadzeniu przez z-cę burmistrza lub radnego.

2. Reprezentant każdego członka Związku ma jeden głos w zgromadzeniu.

3. Reprezentant członka Związku pełni swoje funkcje mimo upływu kadencji, utraty mandatu lub odwołania, aż do wyboru na jego miejsce innej osoby.

4. Reprezentant członka Związku traci swoje funkcje w zgromadzeniu z chwilą wystąpienia ze związku gminy, którą reprezentuje.

5. Zgromadzenie wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego w głosowaniu tajnym.

6. Przewodniczący Zgromadzenia:

1) zwołuje i organizuje pracę Zgromadzenia oraz przewodniczy jego posiedzeniom,

2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu Związku.

§ 11

1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. Do właściwości zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, z wyjątkiem spraw ustalonych do właściwości zarządu.

3. W zakresie zadań zleconych Związkowi - zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy.

4. Do wyłącznej kompetencji zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalanie projektu Statutu Związku,

2) wybór i odwołanie zarządu, dokonywanie zmian w jego składzie, stanowienie o kierunku jego działań oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,

4) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zwłaszcza nabycia, zbycia, dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lat,

5) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w danym roku budżetowym,

6) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,

7) decydowanie o tworzeniu i przystępowaniu do spółek oraz likwidacji i występowaniu z nich,

8) określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,

9) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Związku i ustalanie dla nich wynagrodzenia,

10)decydowanie o przyjęciu nowego członka i określenie szczegółowych warunków jego przyjęcia,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia dodatkowych zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu właściwości Powiatu lub województw,

12) podejmowanie działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres działalności Związku w ramach przewidzianych ustawowo dla jednostek samorządu gminnego,

13) zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

14) uchwalenie regulaminu odbywania posiedzeń zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu,

15) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznością lokalną i regionalną innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

16) podejmowanie uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12

1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne lub nadzwyczajne w siedzibie Związku lub miejscu wskazanym.

2. Zgromadzenie winno odbywać co najmniej jedno posiedzenie zwyczajne w ciągu kwartału.

3. Nadzwyczajne posiedzenie zgromadzenia odbywa się na wniosek zarządu lub co najmniej trzech członków zgromadzenia w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

4. Zgromadzenie na posiedzeniu zwyczajnym podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 13

1. Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał jeżeli zostało zwołane w sposób określony w §12 oraz są na nim obecni członkowie zgromadzenia w liczbie co najmniej pięciu.

2. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

§14

1. W celu sprawowania kontroli nad działalnością zarządu zgromadzenie powołuje komisję rewizyjną.

2. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób - przedstawicieli każdej z gmin - członków Związku.

3. Członkami komisji mogą być wyłącznie członkowie zgromadzenia z wyjątkiem przewodniczącego zgromadzenia, jego zastępcy oraz członków zarządu.

4. Członków komisji rewizyjnej wybiera zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

5. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

6. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie wykonania planu finansowego i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium,

2) przygotowanie corocznej oceny pracy zarządu, której integralną część stanowią opinie dotyczące realizacji przez zarząd uchwał zgromadzenia, rozpatrywanie przez zarząd skarg oraz realizacji przez zarząd interpelacji i wniosków członków zgromadzenia,

3) wydawanie opinii w sprawie odwołania zarządu oraz przewodniczącego zarządu,

4) wydawanie opinii w przedmiocie skarg na działalność zarządu rozpatrywanych przez zgromadzenie,

5) przeprowadzanie kontroli działalności zarządu zgodnie z planem kontroli.

7. Tryb przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną określa jej regulamin uchwalony przez zgromadzenie.

§ 15

1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku.

2. Zarząd jest wybierany na okres czteroletniej kadencji, pokrywającej się z kadencją organów gmin członków Związku, z tym, że pełni on swoje obowiązki po ustaniu kadencji do czasu wyboru nowego zarządu.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków.

4. Dopuszcza się wybór jednej trzeciej składu zarządu spoza przedstawicieli zgromadzenia.

5.1. Zarząd składa się z trzech osób: Przewodniczącego Zarządu, zastępcy Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy z wyboru.

6. Przewodniczący zarządu wybierany jest w głosowaniu tajnym.

7. Zastępcę przewodniczącego zarządu i członka zarządu wybiera się na wniosek przewodniczącego zarządu w głosowaniu tajnym.

8. Przy odwoływaniu zarządu lub poszczególnych jego członków stosuje się tryb przewidziany dla powołania.

§ 16

Do kompetencji zarządu należy:

1. realizowanie uchwał zgromadzenia,

2. przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia, w tym projektu rocznego planu finansowego Związku,

3. realizowanie planu finansowego Związku,

4. przedstawianie zgromadzeniu sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku oraz informację o mieniu Związku na koniec każdego roku budżetowego,

5. wykonywanie uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku, w tym pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce Związku,

6. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i zasady funkcjonowania biura Związku.

7. realizacja zadań statutowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujących w szczególności:

1) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

2) określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku złożenia błędnej lub nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości,

3) określenie wysokości zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) przyjmowanie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i ich weryfikacja,

5) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

6) ustalanie obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ich wysokości i terminu uiszczania oraz sposobu i terminów udostępniania pojemników przez w/w właścicieli nieruchomości.

8. Jeżeli realizacja zadań, o których mowa w ust. 7, wymaga wydawania decyzji administracyjnych to przekazanie zadań obejmuje uprawnienie do wydawania decyzji.

§ 17

1. Zarząd odbywa posiedzenia według potrzeb - nie rzadziej, niż dwa razy w miesiącu.

2. Posiedzenia zarządu zwołuje jego przewodniczący.

3. Z przebiegu posiedzenia zarządu sporządza się pisemny protokół, który podpisują członkowie zarządu obecni na posiedzeniu oraz protokolant.
Protokoły przechowuje biuro Związku.

§ 18

1. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosu przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu.

2. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

§ 19

Przewodniczący zarządu:

1) reprezentuje Związek na zewnątrz.

2) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami biura Związku na podstawie umowy o pracę,

3) kieruje pracą zarządu i biura Związku.

§ 20

1. Uchwała zgromadzenia w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd Związku został odwołany z innej przyczyny.

2. Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny określonej w ust. 1 na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania zarządu, w związku z nieudzieleniem absolutorium, zgromadzenie zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień zarządu.

§ 21

1. Zgromadzenie może odwołać zarząd z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 7/9 statutowego składu zgromadzenia, złożony na posiedzeniu zgromadzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3. Głosowanie w sprawie odwołania zarządu, zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej i wysłuchaniu wyjaśnień zarządu na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 22

1. Zgromadzenie może odwołać przewodniczącego zarządu jedynie na wniosek co najmniej 7/9 statutowego składu zgromadzenia, złożony na posiedzeniu zgromadzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3. Głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącego zarządu, zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej i wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie przewodniczącego zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 23

W przypadku złożenia rezygnacji przez przewodniczącego zarządu, zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 24

1. Odwołanie przewodniczącego zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji, jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu związku albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd Związku.

2. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu - zgromadzenie winno dokonać wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w §15, odpowiednio, w ciągu 1 miesiąca od odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

§ 25

1. Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego zarządu może odwołać poszczególnych członków zarządu. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia

2. W przypadku odwołania członka zarządu Związku nie będącego jego przewodniczącym, zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka zarządu Związku w terminie 2 miesięcy od dnia odwołania w trybie określonym w § 15 ust.7.

Rozdział IV.

Mienie i Gospodarka Finansowa Związku.

§ 26

1. Mienie Związku składa się z:

1) udziałów w jednoosobowych spółkach Związku oraz udziałów w spółkach prawa handlowego utworzonych w celu realizacji zadań własnych Związku,

2) mienia własnego,

3) mienia skomunalizowanego na rzecz Związku,

4) mienia wniesionego przez poszczególnych członków Związku, w tym środków trwałych pochodzących z inwestycji

5) mienia nabytego z własnych i pozyskanych środków w toku działalności Związku

6) mienia przekazanego przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej lub inne podmioty.

2. Mienie Związku jest wyodrębnione od mienia członków Związku i odrębnie zarządzane.

3. Oświadczenie woli o podejmowaniu zobowiązań majątkowych w imieniu Związku składa dwóch członków zarządu.

§ 27

1. Gminom tworzącym Związek przysługują równe prawa do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

2. Związek samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

3. Niewykorzystywane mienie Związku może być wydzierżawione, wynajęte, użyczone lub sprzedane.

§ 28

Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowa na podstawie planu finansowego Związku przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o gospodarce finansowej gmin.

§ 29

1. Dochodami Związku są wpłaty gmin - członków Związku

2. Dochodami Związku mogą być:

1)dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych,

2)dochody z majątku Związku

3)inne dochody.

§ 30

1. Ogólną wysokość wpłat gmin - członków Związku - określa roczny plan finansowy Związku, w postaci różnicy pomiędzy kosztami działalności Związku, a uzyskanymi w danym roku pozostałymi dochodami.

2. Wysokość wpłaty przypadającej na gminę będącą członkiem Związku ustala się proporcjonalnie według ilości mieszkańców gminy na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego wpłatę, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Wpłaty dokonywane są w okresach miesięcznych, do 20-go każdego miesiąca. Wysokość miesięcznej wpłaty stanowi 1/12 wpłaty rocznej, o której mowa w ust.2.

4. Na zasadach określonych w ust. 2 gminy - członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywaniu strat Związku

5. W sprawach wpłat Gmin – członków Związku na inwestycje członkowie Związku zawierać będą odrębne umowy i porozumienia.

Rozdział V.

Zmiany w składzie i likwidacja Związku.

§ 31

1. Zgodę na przyjęcie nowego członka Związku wyrażają rady gmin - członków Związku - na wniosek zgromadzenia po uprzedniej akceptacji Statutu Związku przez Radę gminy - nowego członka.

2. Zgromadzenie w uchwale o przyjęciu nowego członka określa składniki majątkowe, które wnosi do Związku nowy członek i ustala wysokość wpłaty nowego członka na rzecz Związku.

§ 32

1. Wystąpienie ze Związku następuje w wyniku uchwały rady gminy - członka Związku.

2. Wystąpienie ze Związku może nastąpić na koniec roku kalendarzowego za uprzednim 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 33

1. Gmina opuszczająca Związek nie ma prawa do majątku niepodzielnego.

2. Składniki majątkowe wniesione przez członków Związku są im zwracane w przypadku wystąpienia ze Związku.

3. Jeżeli bez tych składników Związek nie mógłby wykonać prawidłowo swoich obowiązków statutowych, członek występujący ma obowiązek zawrzeć ze Związkiem odpowiednią umowę o ich dzierżawę, użyczenie lub sprzedaż.

§ 34

1. Do majątku niepodzielnego Związku zalicza się urządzenia i obiekty, których przeznaczeniem jest zaspakajanie potrzeb więcej niż jednego członka Związku.

2. Szczegółowy wykaz majątku niepodzielnego sporządza komisja powołana przez Zgromadzenie Związku.

§ 35

1. Likwidacja Związku może nastąpić na podstawie zgodnych uchwał rad gmin - członków Związku na koniec roku kalendarzowego, po upływie co najmniej okresu 6 miesięcy od daty powzięcia ostatniej z uchwał o likwidacji Związku.

2. Likwidatora Związku wyznacza zgromadzenie.

3. W sprawach likwidacji Związku jego majątek po zaspokojeniu zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na rzecz członków Związku.

4. Podział majątku po likwidacji Związku następuje w drodze negocjacji, z uwzględnieniem wniesionego mienia przez poszczególne gminy tworzące Związek oraz zachowaniem proporcji przewidzianych w paragrafie § 29 ust. 2 statutu dla wpłat na rzecz Związku.

Rozdział VI.

Nadzór nad Związkiem.

§ 36

1. Organami nadzoru nad Związkiem są: Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa właściwe dla siedziby Związku.

2. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego podlegają zaskarżeniu do właściwego miejscowo sądu administracyjnego.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

§ 37

Zmiany w niniejszym Statucie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.